Bibliografia Pirineus i Lleida

ORGANITZACIÓ TURÍSTICA DE CATALUNYA

  • Autor: Antoni Muntanyola
  • Editorial:
  • ISBN:
  • Depòsit legal: B-51830-2004

Arts Gráfiques "L'estampa" -
Barcelona. Turisme de Barcelona

(Edició Facsímil de l'any 1932)