Bibliografia Pirineus i Lleida

ELS CASTELLS DE CATALUNYA-LLEIDA

  • Autor:
  • Editorial:
  • ISBN: 84-88598-32-7
  • Depòsit legal: B- 20865-98
Edita Dissenys Culturals
Autora Carme Polo
Fotografies Josep Mª Fabregat
Disseny Xavier Montsalve
Impressió Novoprint,S.A.