Bibliografia Pirineus i Lleida

DIETARI DE L'EXCURSIÓ FILOLÒGICA 1906

  • Autor: Antoni M. Alcover
  • Editorial:
  • ISBN: 84-8437-914-0
  • Depòsit legal: B-28.434-2006
Enciclopedia Catalana, SAU